ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು
Superintendent of Police

Sri. S. GIRISH IPS

Superintendent of Police, Ramanagara District

Control Room: 9480802800 | Tel. Off: 080-27273700 | E-mail: sprmn@ksp.gov.in