ನೇಮಕಾತಿ ರೀತಿ-ರಿವಾಜುಗಳು
Recruitment Procedures

New Doc 2017-12-22 (1)

ನಾಗರೀಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ (ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ) ಪೋಲ್ ಸೆಟ್-2017 ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ