ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ಕಚೇರಿ
Ramanagara District Crime Intelligence Bureau

SRI LOKESH

Police Inspector,
District Crime Intelligence Bureau,
Ramanagara District.

Mobile No: 9480802810 | Tel. Off: 080-27275070 | E-mail: dcibsection@ksp.gov.in