ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2015 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪದಕ ವಿಜೇತರು

 

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಮಹಾದೇವ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇವರಿಗೆ 2015 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪದಕ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

 

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್ ನಂದೀಶ್, ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮಾಗಡಿ ವೃತ್ತ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇವರಿಗೆ 2015 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪದಕ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.