ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವೃತ್ತ
Channapattana Rural Circle

SRI SHIVAKUMAR T.B

Circle Inspector of Police,
Channapattana Rural Circle
Channapattana.

Mobile No: 9480802835 | Tel. Off: 080-27251416 | E-mail: cpicpatnaruralrmn@ksp.gov.in