ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-20-06-2020

ದಿನಾಂಕ:20-06-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 191/2020 20/06/2020 ಕಲಂ 279.304 (ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ FATAL
2 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 176/2020 20/06/2020 ಕಲಂ 279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
3 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 177/2020 20/06/2020 ಕಲಂ 279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
4 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 152/2020 20/06/2020 ಕಲಂ 302 IP MURDER
5 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 101/2020 20/06/2020 ಕಲಂ:- 66(ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ I T ACT
6 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 167/2020 20/06/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
7 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 168/2020 20/06/2020 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
8 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 192/2020 20/06/2020 ಕಲಂ 379.ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
9 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 208/2020 20/06/2020 ಕಲಂ 32,34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 188, 269  ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಂ 51 (ಬಿ) ಡಿ.ಎಂ.ಅಕ್ಟ್-2005 KE ACT & DM ACT
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2020 20/06/2020 ಕಲಂ: ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 115/2020 20/06/2020 ಕಲಂ. 363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.. KIDNAPPING
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 76/2020 20/06/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
13 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 57/2020 20/06/2020 ಕಲಂ 504, 324, 355, 323, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT