ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ

 

ದಿನಾಂಕ;13-02-2020 ರಂದು ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ.