ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-30-07-2020

ದಿನಾಂಕ:30-07-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 239/2020 30.07.2020 ಕಲಂ 3(1)(ಎಕ್ಸ್),3(1)(ಆರ್), 3(1)(ಎಸ್) ಎಸ್.ಸಿ ಆಕ್ಟ್ 2015 ಜೊತೆಗೆ 447.427 ಐ.ಪಿ.ಸಿ SC/ST ACT
2 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 153/2020 30.07.2020 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 231/2020 30.07.2020 ಕಲಂ: 323.324.327.504.506 ಜೋತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 237/2020 30.07.2020 ಕಲಂ 32.34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 238/2020 30.07.2020 ಕಲಂ 32.34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 225/2020 30.07.2020 ಕಲಂ 504, 506, 436 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 58/2020 30.07.2020 ಕಲಂ 457.380 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 131/2020 30.07.2020 ಕಲಂ-324,504,34 IPಅ ASSAULT
9 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 132/2020 30.07.2020 ಕಲಂ-324,504,506 IPಅ ASSAULT
10 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 133/2020 30.07.2020 ಕಲಂ-504,323,506 34 IPಅ ASSAULT
11 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 74/2020 30.07.2020 ಕಲಂ 143, 147, 448, 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 82/2020 30.07.2020 ಕಲಂ- 406, 420 ಐಪಿಸಿ. CHEATING
13 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2020 30.07.2020  ಕಲಂ- 354, 323, 143, ಜೋತೆಗೆ 149  ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
14 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 84/2020 30.07.2020 ಕಲಂ- 504, 354, 323, 506, ಜೋತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT