ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-29-07-2020

ದಿನಾಂಕ:29-07-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 230/2020 29/07/2020 ಕಲಂ 279 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 152/2020 29/07/2020 ಕಲಂ 279. 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
3 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 111/2020 29/07/2020 ಕಲಂ:- 66(ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 23/2020 29/07/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿಅರ್‍ಪಿಸಿ UDR
5 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2020 29/07/2020 ಕಲಂ-174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 236/2020 29/07/2020 ಕಲಂ 468.471.420 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ CHEATING
7 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2020 29/07/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
8 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 134/2020 29/07/2020 U/S  269  IPC DISOBIDENCE
9 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 207/2020 29/07/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 108/2020 29/07/2020 ಕಲಂ.504.323.324.506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 109/2020 29/07/2020 ಕಲಂ.87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
12 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 97/2020 29/07/2020 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ VEHICLE THEFT