ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-28-06-2020

ದಿನಾಂಕ:28-06-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 215/2020 28/06/2020 ಕಲಂ 188, 269 ಐಪಿಸಿ Disobedience
2 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2020 28/06/2020 ಕಲಂ-174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
3 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 178/2020 28/06/2020 ಕಲಂ 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 203/2020 28/06/2020 ಕಲಂ 143,147,324,323,506,149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 204/2020 28/06/2020 ಕಲಂ 324, 504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 58/2020 28/06/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
7 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 82/2020 28/06/2020 ಕಲಂ: 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL