ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-27-07-2020

ದಿನಾಂಕ:27-07-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 90/2020 27.07.2020 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
2 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 91/2020 27.07.2020 ಕಲಂ  279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
3 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2020 27.07.2020 ಕಲಂ 323,324,307,504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
4 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2020, 27.07.2020 ಕಲಂ, 174 ಸಿಆರ್,ಪಿ,ಸಿ UDR
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 234/2020 27.07.2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
6 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 132/2020 27.07.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ WOMAN MISSING
7 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 133/2020 27.07.2020 ಕಲಂ 306, 34 ಐಪಿಸಿ ABETMENT OF SUICIDE
8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 220/2020 27.07.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
9 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 221/2020 27.07.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
10 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  222/2020 27.07.2020 ಕಲಂ 341, 447 ಐಪಿಸಿ CRIMINAL TRESPASS
11 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 204/2020 27.07.2020 ಕಲಂ 323,324,504,506,114,149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 205/2020 27.07.2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 57/2020 27.07.2020 ಕಲಂ 269.270.188 ಐಪಿಸಿ VIOLATION OF LAW
14 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 129/2020 27.07.2020 ಕಲಂ 337, 338 ಐ ಪಿ ಸಿ ASSAULT