ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-27-06-2020

ದಿನಾಂಕ:27-06-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 213/2020 27/06/2020 114, 323, 324, 327, 354, 427, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
2 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 214/2020 27/06/2020 381 ಐಪಿಸಿ THEFT
3 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 201/2020 27/06/2020 143,341,324,323,354,504,506,149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 202/2020 27/06/2020 143.323.447,504,341,504ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
5 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 157/2020 27/06/2020 . ಕಲಂ: 457-380-511 ಐಪಿಸಿ ATTEMPT  THEFT
6 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 186/2020 27/06/2020 363 ಐಪಿಸಿ. KIDNAP
7 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 99/2020 27/06/2020 15(A),32(3) KE Act, K.E ACT
8 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 100/2020 27/06/2020 15(A),32(3) KE Act, K.E ACT