ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-26-07-2020

ದಿನಾಂಕ:26-07-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 199/2020 26.07.2020 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 79/2020 26.07.2020 ಕಲಂ:392 ಐಪಿಸಿ CHAIN SNACHING
3 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 233/2020 26.07.2020 ಕಲಂ 32.34 EXCISE ACT
4 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 173/2020 26.07.2020 ಕಲಂ-379-511 ಐಪಿಸಿ THEFT
5 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 174/2020 26.07.2020 ಕಲಂ: 279-337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 218/2020 26.07.2020 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 219/2020 26.07.2020 ಕಲಂ 323 324 504 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO 14/2020 26.07.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
9 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 128/2020 26.07.2020 ಕಲಂ-279,337,187 ಐ ಎಂ ವಿ ACCIDENT