ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-26-06-2020

ದಿನಾಂಕ:26-06-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2020 13/06/2020 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 103/2020 26/06/2020 ಕಲಂ 66(ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್419 ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
3 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 78/2020 26/06/2020 ಕಲಂ  279-337ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 29/2020 26/06/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 199/2020 26/06/2020 ಕಲಂ 188,269,270 ಐಪಿಸಿ VIOLATION CASE
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 200/2020 26/06/2020 ಕಲಂ 188,269,270 ಐಪಿಸಿ VIOLATION CASE
7 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 174/2020 26/06/2020 ಕಲಂ 457, 380  ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 175/2020 26/06/2020 ಕಲಂ 188, 270, 271   ಐಪಿಸಿ VIOLATION CASE
9 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 176/2020 26/06/2020 ಕಲಂ 188, 270, 271  ಐಪಿಸಿ VIOLATION CASE
10 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 177/2020 26/06/2020 ಕಲಂ 188, 270, 271  ಐಪಿಸಿ VIOLATION CASE
11 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 210/2020 26/06/2020 ಕಲಂ 232-324-448-427-504-506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
12 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 212/2020 26/06/2020 ಕಲಂ 188-269 ಐ.ಪಿ.ಸಿ VIOLATION CASE
13 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 211/2020 26/06/2020 ಕಲಂ 468-471 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 14 Foriegners Act 1946 and 03 Passport Act. 1967 Foriegners Act 1946 and 03 Passport Act. 1967
14 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 182/2020 26/06/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
15 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 184/2020 26/06/2020 ಕಲ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
16 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 183/2020 26/06/2020 ಕಲ 323, 354(ಬಿ), 447, 504, 506(ಬಿ) ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
17 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 185/2020 26/06/2020 ಕಲ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
18 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 22/2020 26/06/2020 U/S  174  CRPC UDR
19 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 23/2020 26/06/2020 U/S  174 CRPC UDR
20 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ 99/2020 26/06/2020 ಕಲಂ 143. 323. 324 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
21 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ 100/2020 26/06/2020 ಕಲಂ 341, 504, 323, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
22 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 97/2020 26/06/2020 ಕಲಂ-87 KP ACT K P ACT
23 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 98/2020 26/06/2020 ಕಲಂ-87 KP ACT K P ACT
24 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2020 26/06/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
25 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2020 26/06/2020 ಕಲಂ 32, 34 KE ACT K E ACT