ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-25-06-2020

ದಿನಾಂಕ:25-06-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 209/2020 25/06/2020 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 190/2020 25/06/2020 ಕಲಂ.302 ಐಪಿಸಿ. MURDER
3 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 102/2020 25/06/2020 ಕಲಂ:- 66(ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
4 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 180/2020 25/06/2020 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506, 327, 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
5 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 74/2020 25/06/2020 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
6 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2020 25/06/2020 ಕಲಂ-87 KP Act GAMBLING
7 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 96/2020 25/06/2020 ಕಲಂ-87 KP Act GAMBLING
8 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2020 25/06/2020 ಕಲಂ-107 CRPC SECURITY CASES
9 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2020 25/06/2020 ಕಲಂ-107 CRPC SECURITY CASES
10 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2020 25/06/2020 ಕಲಂ: 504,341,324,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT