ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-24-09-2020

ದಿನಾಂಕ:24-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 58/2020 24.09.2020 ಕಲಂ 376 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4, 6 ಪೊಕ್ಸೊ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 9 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ. POCSO ACT
2 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 304/2020 24.09.2020 ಕಲಂ 279.304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ. ಆಕ್ಟ್ FATAL
3 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 195/2020 24.09.2020 ಕಲಂ 66(ಸಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ IT ACT
4 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 242/2020 24.09.2020 ಕಲಂ   63 ಕಾಫಿ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ  420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 305/2020 24.09.2020 ಕಲಂ 506.507 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 300/2020 24.09.2020 ಕಲಂ 381  ಐಪಿಸಿ THEFT
7 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 90/2020 24.09.2020 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING