ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-24-07-2020

ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 87/2020 ಕಲಂ. 279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 216/2020 ಕಲಂ 384, 114 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ. 67(ಬಿ) ಐ.ಟಿ ಆಕ್ಟ್, 14(1)(2), 15(1)(2)(3), 18 ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ-2012 POCSO ACT
3 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 88/2020 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
4 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 89/2020 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
5 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 228/2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 269-188 ಐಪಿಸಿ KP ACT
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 230/2020 ಕಲಂ 341.323,504.506.447 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSUALT
7 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2020 ಯುಡಿಆರ್ ನಂ ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
8 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 150/2020 ಕಲಂ 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSUALT
9 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 203/2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
10 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 217/2020 ಕಲಂ. 323 324 504 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSUALT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 149/2020 ಕಲಂ 457,380, 511 ಐಪಿಸಿ THEFT
12 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2020 Uಆಖ ಕಲಂ-174 CRPC UDR
13 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 87/2020 ಕಲಂ379 IPC THEFT
14 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 88/2020 ಕಲಂ 279,337, ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
15 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2020 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAP
16 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
17 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 24/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT