ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-24-06-2020

ದಿನಾಂಕ:24-06-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 173/2020 24.06.2020 ಕಲಂ 324, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
2 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 77/2020 24.06.2020 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
3 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 197/2020 24.06.2020 ಕಲಂ  143.327.323.324.354.448.506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 198/2020 24.06.2020 ಕಲಂ 447.427 ಜೊತೆಗೆ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
5 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2020 24.06.2020 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 189/2020 24.06.2020 ಕಲಂ :441.420.141.447.120(ಬಿ)ಜೊತೆಗೆ 34  ಐಪಿಸಿ CHEATING
7 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 93/2020 24.06.2020 ಕಲಂ-143,147,148,448,324,327,506,149 IPC, ASSAULT
8 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 94/2020 24.06.2020 ಕಲಂ-504.324,506,34 IPC, ASSAULT
9 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ PAR No-05/2020 24.06.2020 ಕಲಂ-107 CRPC CRPC
10 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ PAR No-06/2020 24.06.2020 ಕಲಂ-107 CRPC CRPC