ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 24-05-2020

ದಿನಾಂಕ:24-05-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2020 24.05.2020 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ D.P ACT
2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 65/2020 24.05.2020 ಕಲಂ 279, 337, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
3 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 70/2020 24.05.2020 ಕಲಂ: 279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
4 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 144/2020 24.05.2020 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 170/2020 24.05.2020 ಕಲಂ 341,354,323,324,504,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT CASE
6 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR20/2020   24.05.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
7 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 148/2020 24.05.2020 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 257/2020 24.05.2020 ಕಲಂ 143, 147, 323, 324, 504 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT CASE
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 102/2020 24.05.2020 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
10 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 68/2020 24.05.2020 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
11 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 87/2020 24.05.2020 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
12 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 71/2020 24.05.2020 ಕಲಂ-504,306,34 IPC ABETMENT OF SUICIDE