ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-23-09-2020

ದಿನಾಂಕ:23-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ. 215/2020 23.09.2020 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 190/2020 23.09.2020 ಕಲಂ 454, 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
3 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 247/2020 23.09.2020 ಕಲ 279-337-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
4 ಎಂ.ಕೆ. ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 134/2020 23.09.2020 ಕಲಂ 304(ಎ) ಜೊತೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ FATAL
5 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 118/2020 23.09.2020 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಅಕ್ಟ್. NON FATAL
6 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 295/2020 23.09.2020 ಕಲಂ 427-448-354-504-506  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
7 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 296/2020 23.09.2020 ಕಲಂ 279-337  ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
8 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 297/2020 23.09.2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಐಪಿಸಿ GAMBLING
9 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 240/2020 23.09.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 241/2020 23.09.2020 ಕಲಂ 279-337  ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
11 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 194/2020 23.09.2020 ಕಲಂ 323,324,504,506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 298/2020 23.09.2020 ಕಲಂ 379  ಐಪಿಸಿ. THEFT
13 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 299/2020 23.09.2020 ಕಲಂ 279  ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 209/2020 23.09.2020 ಕಲಂ 427,324,504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 210/2020 23.09.2020 ಕಲಂ 447,341,323,504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
16. ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 174/2020 23.09.2020 ಕಲಂ323,427,506  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
17. ಎಂ.ಕೆ. ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 133/2020 23.09.2020 ಕಲಂ.363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPING
18. ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 117/2020 23.09.2020 ಕಲಂ. 32, 34 KP Act EXCISE CASE