ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-23-07-2020

ದಿನಾಂಕ:23-07-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 149/2020 23.07.2020 279 337 304[ಎ] ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 172/2020 23.07.2020 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
3 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 08/2020 23.07.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ CRPC UDR
4 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ. 131/2020 23.07.2020 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMAN MISSING
5 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ. 171/2020 23.07.2020 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
6 ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 202/2020 23.07.2020 279 ಐಪಿಸಿ ಜೊ 187 ಐಎಂವಿ NON FATAL
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 146/2020 23.07.2020 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 147/2020 23.07.2020 4,8,9,11 Of  Karnataka prevention of cow  slanghter and cattle prevenction act 1964  and 11(1) (A)  Prevention of Cruelty to animal’s act-1960 COW SLAUGHTER ACT
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 148/2020 23.07.2020 457,380 ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಠಾಣೆ 106/2020 23.07.2020 504 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ CRIMINAL INTIMIDATION
11 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 86/2020 23.07.2020 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMAN MISSING