ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-23-06-2020

ದಿನಾಂಕ:23-06-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 72/2020 23.06.2020 ಕಲಂ 323, 324, 427, 504, 506 ರೆ\ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
2 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2020 23.06.2020 ಕಲಂ 143, 147, 323, 324, 504, 506 ರೆ\ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
3 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 194/2020 23.06.2020 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ K P ACT
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 195/2020 23.06.2020 323.324.354.504.506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 196/2020 23.06.2020 279.337. ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್. ACCIDENT
6 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 116/2020  23.06.2020 U/S 143, 147, 148, 323, 324, 354(B), 427, 504, 506, R/W 149 IPC ASSAULT
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 188/2020 23.06.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್. ACCIDENT
8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 187/2020 23.06.2020 ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
9 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

156/2020

23.06.2020 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
10 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

179/2020

ಕಲ379 ಐಪಿಸಿ THEFT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 121/2020 23.06.2020  ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ K P ACT
12 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ 98/2020 23.06.2020 ಕಲಂ 447.506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT