ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 23-03-2020

ದಿನಾಂಕ:22-03-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2020 23.03.2020 ಕಲಂ 498(ಎ) ಐಪಿಸಿ 3 & 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ Dowry harassment
2 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 111/2020 23.03.2020 ಕಲಂ 393 ಐಪಿಸಿ Attempt to commit robbery
3 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 80/2020 23.03.2020 ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ)  ಐಪಿಸಿ FATAL
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 100/2020 23.03.2020 ಕಲಂ 354,323,34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3ಕ್ಲಾಸ್ 1,10,ಆರ್,ಎಸ್, ಎಸ್‍ಸಿ ಎಸ್‍ಟಿ ಆಕ್ಟ್ SC/ST ACT
5 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2020 23.03.2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಅಕ್ಟ್ GAMBLING
6 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 41/2020 23.03.2020 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
7 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 110/2020 23.03.2020 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 112/2020 23.03.2020 ಕಲಂ 457-382-34  ಐಪಿಸಿ THEFT
9 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 113/2020 23.03.2020 ಕಲಂ 32-34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
10 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 99/2020 23.03.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಐ.ಪಿ.ಸಿ. MISSING
11 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 25/2020 23.03.2020 ಕಲಂ 4,8,9,11 Karnataka prevention of cow slanghter and Cattle prevention Act 1964,  11(1) (a) Prevention of cruelty animals Act 1690, 177-192 (a) IMV Act, 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 Transportation of Animal Act 1978, 428-429 IPC cow slanghter and Cattle prevention Act
12 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 96/2020 23.03.2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್. GAMBLING
13 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 38/2020 23.03.2020 ಕಲಂ 32-34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
14 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2020 23.03.2020 ಕಲಂ- ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
15 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2020 23.03.2020 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ACCIDENT
16 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO. 05/2020 23.03.2020 ಕಲಂ: 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
17 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 43/2020 23.03.2020 ಕಲಂ: 447,323,341,504,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT