ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-22-09-2020

ದಿನಾಂಕ:22-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 117/2020 22.09.2020 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
2 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 136/2020 22.09.2020 ಕಲಂ 66(ಸಿ) 66(ಡಿ)ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ I.T. Act
3 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 303/2020 22.09.2020 ಕಲಂ 8,20(ಎ ಮತ್ತು ಬಿ) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ NDPS Act
4 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 189/2020 22.09.2020 ಕಲಂ 318 ಐಪಿಸಿ Concealment of birth by secret disposal of child
5 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 39/2020 22.09.2020 ಕಲಂ 174  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
6 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ. 225/2020 22.09.2020 ಕಲಂ: 498(ಎ), 323, 504 ಐಪಿಸಿ Harassment
7 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 246/2020 22.09.2020 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ Theft
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 103/2020 22.09.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಠಾಣೆ 100/2020 22.09.2020 ಕಲಂ 269 270 ಐಪಿಸಿ Violation case
10. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 208/2020 22.09.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. Non Fatal