ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-22-06-2020

ದಿನಾಂಕ:22-06-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 170/2020 22.06.2020 ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2020 22.06.2020 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
3 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/2020 22.06.2020 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMEN MISSING
4 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 171/2020 22.06.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
5 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 22.06.2020 ಕಲಂ 107 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ SECURITY CASE
6 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 155/2020 22.06.2020 ಕಲಂ 66ಅ Iಖಿ ಂಅಖಿ ಚಿಟಿಜ 420 IPಅ CHEATING AND IT ACT
7 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 178/2020 22.06.2020 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2020 22.06.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
9 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 92/2020 22.06.2020 ಕಲಂ-32,34, ಏಇ ಂಛಿಣ, KE ACT
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 118/2020 22.06.2020 ಕಲಂ 143,147,324,504,506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ RIOT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 120/2020 22.06.2020 ಕಲಂ 143,147,324,,506 447, 427 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ RIOT
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 119/2020 22.06.2020 ಕಲಂ.324,342,504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2020 22.06.2020 ಕಲಂ– 279 ,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL