ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 22-05-2020

ದಿನಾಂಕ:22-05-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ನಂ 168/2020 22/05/2020 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ROBBERY
2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 64/202 22/05/2020 ಕಲಂ  279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL  ACCIDENT
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 184/2020 22/05/2020 ಕಲಂ  ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ WOMEN MISSING
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 184/2020 22/05/2020 ಕಲಂ 363, 354, 504 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 75-82 ಜೆಜೆ ಆಕ್ಟ್ KIDNAP
5 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 185/2020 22/05/2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ WOMEN MISSING
6 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2020 22/05/2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ WOMEN MISSING
7 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 61/2020 22/05/2020 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
8 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 60/2020 22/05/2020 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 124/2020 22/05/2020 ಕಲಂ  457 -380 ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 125/2020 22/05/2020 ಕಲಂ  ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ WOMEN MISSING
11 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 167/2020 22/05/2020 ಕಲಂ  279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL ACCIDENT
12 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 99/2020 22/05/2020 ಕಲಂ  279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
13 ತಾವರೆಕೆರೆ 156/2020 22/05/2020 ಕಲಂ  324.5101/2020 ಕಲಂ. 379,511 ಐಪಿಸಿ  04.506. ಐಪಿಸಿ. ASSULT
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 101/2020 22/05/2020 ಕಲಂ  379,511 ಐಪಿಸಿ ATTEMPT THEFT