ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 22.01.2020

RAMANAGARA DISTRICT  DAILY CRIME REPORT CHART AS ON     22/01/2020

SL  NO POLICE STATION FIR NO UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 35/2020 392  IPC ROBBERY
2 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 23/2020 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL ACCIDENT
3 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2020 392  IPಅ ROBBERY
4 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2020 454-380. ಐಪಿಸಿ HBT
5 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2019 67, 67(b) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ IT ACT
6 ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
7 ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 19/2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
8 ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 20/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
9 ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2020 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/2020 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR No-03/2020 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ. UDR
12 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2020 279,337 ಐಪಿಸಿ. ACCIDENT
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2020 279, 337  ಐಪಿಸಿ  ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
14 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ UDR No-01/2020 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ. UDR
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2020 41(ಡಿ) 102 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 379 ಐ ಪಿ ಸಿ SECUITY CASE
16. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ 16/2020 306, ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSULT