ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-21-09-2020

ದಿನಾಂಕ:21-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 296/2020 21/09/2020 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 99/2020 21/09/2020 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ROBBERY
3 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 116/2020 21/09/2020 ಕಲಂ:-397 IPC ROBBERY
4 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 135/2020 21/09/2020 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ IT ACT
5 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 238/2020 21/09/2020 ಕಲಂ  379 ಐಪಿಸಿ THEFT
6 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 239/2020 21/09/2020 ಕಲಂ  379 ಐಪಿಸಿ THEFT
7 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 292/2020 21/09/2020 ಕಲಂ 323-324-307-327-354-448-504-506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
8 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 293/2020 21/09/2020 ಕಲಂ 323-324-341-504-506  ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
9 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 294/2020 21/09/2020 ಕಲಂ 279-337  ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
10 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 193/2020 21/09/2020 ಕಲಂ 323,498[ಎ] 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 222/2020 21/09/2020 ಕಲಂ: 324, 504, 506, 327, 114 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 223/2020 21/09/2020 ಕಲಂ: 498(ಎ), 324, 380,506 ರೆ/ವಿ 34   ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 224/2020 21/09/2020 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
14 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 188/2020 21/09/2020 U/S  160 IPC AFFRAY
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 205/2020 21/09/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 206/2020 21/09/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
17 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 132/2020 21/09/2020 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ 87 K P ACT
18 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2020 21/09/2020 Sec-174 CRPC UDR
19. ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2020 21/09/2020 ಕಲಂ- 174CRPC UDR