ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 21-05-2020

ದಿನಾಂಕ:21-05-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 183/2020 21/05/2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಐಪಿಸಿ KP Act.
2 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 139/2020 21/05/2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
3 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 165/2020 21/05/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 166/2020 21/05/2020 ಕಲಂ 341,323,504,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
5 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 122/2020 21/05/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
6 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 123/2020 21/05/2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP Act.
7 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 129/2020 21/05/2020 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 155/2020 21/05/2020 ಕಲಂ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
9 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 147/2020 21/05/2020 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 68/2020 21/05/2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP Act.
11 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 70/2020 21/05/2020 ಕಲಂ-279,337 IPಅ NON FATAL