ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 21-03-2020

ದಿನಾಂಕ:21-03-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 94/2020 21.03.2020 ಕಲಂ 392 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ROBBERY
2 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 96/2020 21.03.2020 ಕಲಂ 279.337.304 (ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ FATAL
3 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 40/2020 ಕಲಂ  279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 107/2020 21.03.2020 ಕಲಂ 394 ಐಪಿಸಿ ROBBERY
5 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2020 21.03.2020 ಕಲಂ 279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2020 21.03.2020 ಕಲಂ 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
7 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 105/2020 21.03.2020 ಕಲಂ 306 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ABETMENT OF SUICIDE
8 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 106/2020 21.03.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 48/2020 21.03.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
10 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 78/2020 21.03.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
11 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 77/2020, 21.03.2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಅಕ್ಟ್ KP ACT
12 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 80/2020 21.03.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
13 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2020 21.03.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
14 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 93/2020 21.03.2020 ಕಲಂ 420 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ CHEEATING
15 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 94/2020 21.03.2020 ಕಲಂ 435 ಐಪಿಸಿ MISCHIEF BY FIRE
16 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 85/2020 21.03.2020 ಕಲಂ.143, 147, 323, 324, 504, 506, 354, ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
17 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 38/2020 21.03.2020 ಕಲಂ 307,34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ATTEMPT TO MURDER
18 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 39/2020 21.03.2020 ಕಲಂ 506,504,427,341,323,354,34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
19 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 53/2020 21.03.2020 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
20 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 65/2020 21.03.2020 ಕಲಂ.323,354,427,447,504,506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT