ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 20-05-2020

ದಿನಾಂಕ:20-05-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 107/2020 20.05.2020 ಕಲಂ 279 304[ಎ] ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 164 /2020 20.05.2020 ಕಲಂ 363,420 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
3 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 145/2020 20.05.2020 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆ ಐಪಿಸಿ WOMEN MISSING
4 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 146/2020 20.05.2020 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
5 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 97/2020 20.05.2020 U/S  323 324 504 109 IPC ASSAULT
6 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 98/2020 20.05.2020 U/S  Man Missing Man Missing
7 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 69/2020 20.05.2020 ಕಲಂ-379 IPC THEFT