ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 20-03-2020

ದಿನಾಂಕ:20-03-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2020 20.03.2020 279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 92/2020 20.03.2020 ಕಲಂ 393 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ATTEMPT TO COMMIT ROBBERY
3 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 93/2020 20.03.2020 ಕಲಂ 392 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ROBBERY
4 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 51/2020 20.03.2020 ಕಲಂ  399, 402  ಐಪಿಸಿ PREPARATION FOR DACOITY
5 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO 14/2020 20.03.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 90/2020 20.03.2020 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
7 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 91/2020 20.03.2020 ಕಲಂ 279,337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ACCIDENT
8 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 82/2020 20.03.2020 ಕಲಂ:323 324,307, ,504,506,34 ಐಪಿಸಿ ATTEMPT TO MURDER
9 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 92/2020 20.03.2020 ಕಲಂ  224  ಐಪಿಸಿ
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 64/2020 20.03.2020 ಕಲಂ.379 ಐಪಿಸಿ THEFT
11 ಎಂ.ಕೆ ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2020 20.03.2020 ಕಲಂ  87  ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
12 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ PAR NO 04/2020 20.03.2020 ಕಲಂ 109 ಐಪಿಸಿ