ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-19-09-2020

ದಿನಾಂಕ:19-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 91/2020 19/09/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 294/2020 19/09/2020 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ. FATAL
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 291/2020 19/09/2020 ಕಲಂ 279-337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 300/2020 19/09/2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
5 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 190/2020 19/09/2020 ಕಲಂ;- 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
6 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 191/2020 19/09/2020 ಕಲಂ;- 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAP
7 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 193/2020 19/09/2020 ಕಲಂ;- ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
8 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 243/2020 19/09/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
9 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 244/2020 19/09/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
10 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 220/2020 19/09/2020 ಕಲಂ: 279 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 139 ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
11 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 221/2020 19/09/2020 ಕಲಂ: 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
12 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 27/2020 19/09/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ. UDR
13 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 293/2020 19/09/2020 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 98/2020 19/09/2020 ಕಲಂ 269 270 ಐಪಿಸಿ VIOLATION CASE
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 90/2020 19/09/2020 ಕಲಂ 143.147.448.323.324.354(ಎ),504.506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 200/2020 19/09/2020 ಕಲಂ. 20(ಬಿ), 27 ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT
17 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 201/2020 19/09/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
18 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 130/2020 19/09/2020 ಕಲಂ: 323,504,506,354,114,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
19 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 172/2020 19/09/2020 ಕಲಂ87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT