ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-19-06-2020

ದಿನಾಂಕ:19-06-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 166/2020 19.06.2020 ಕಲಂ 279, 337 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 186/2020 19.06.2020 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ. FATAL
3 ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 174/2020 19.06.2020 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
4 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಠಾಣೆ 99/2020 19.06.2020 ಕಲಂ 66(ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್  ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
5 ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 165/2020 19.06.2020 ಕಲಂ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ GIRL MISSING
6 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 115/2020 19.06.2020 U/S 279, 337  IPC R/W 187 IMV Act NON FATAL
7 ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 175/2020 19.06.2020 ಕಲಂ: ಹುಡುಗಿ ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ GIRL MISSING
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಠಾಣೆ 72/2020 19.06.2020 ಕಲಂ: 447, 427, 504 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 2(J) PREVENTION OF DESTRUCTION AND LOSS OF PROPERTY ACT, 1981 TRESSPASS & PREVENTION OF DESTRUCTION AND LOSS OF PROPERTY ACT