ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 19-05-2020

ದಿನಾಂಕ:19-05-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 144/2020 19.05.2020 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 68/2020 19.05.2020 ಕಲಂ-379 IPc THEFT
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 180/2020 19.05.2020 ಕಲಂ 323-324-447-504–34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 181/2020 19.05.2020 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
5 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 182/2020 19.05.2020 ಕಲಂ 324-286 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 30 Arms Act ARMS ACT
6 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 96/2020 19.05.2020 U/S  279, 337 IPc NON FATAL
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 153/2020 19.05.2020 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ ಎಂ ವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
8 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 128/2020 19.05.2020 ಕಲಂ: 279 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
9 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 142/2020 19.05.2020 ಕಲಂ 324,504,506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 143/2020 19.05.2020 ಕಲಂ-341,353,384,504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ CRIMINAL FORCE TO DETER PUBLIC SERVANT
11 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 154/2020 19.05.2020 ಕಲಂ 454, 380 ಐಪಿಸಿ. ATTEMPT TO THEFT
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 67/2020 19.05.2020 ಕಲಂ 188, 270 ಐಪಿಸಿ DISOBEDIENCE