ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 19-03-2020

ದಿನಾಂಕ:19-03-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 104/2020 19/03/2020 ಕಲಂ 75 ಜೆಜೆ ಆಕ್ಟ್ JJ ACT
2 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 78/2020 19/03/2020 ಕಲಂ 325, 504, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
3 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 23/2020 19/03/2020 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
4 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 791/2020 19/03/2020 ಕಲಂ.279-337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
5 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 80/2020 19/03/2020 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
6 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2020 19/03/2020 ಕಲಂ-323, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 29/2020 19/03/2020 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ K P ACT
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 43/2020 19/03/2020 ಕಲಂ: 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
9 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ 36/2020 19/03/2020 ಕಲಂ 504,323,34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
10 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2020 19/03/2020 ಕಲಂ-504,448,324,323 IPC ASSAULT
11 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 36/2020 19/03/2020 ಕಲಂ-323,324,504,448,149 IPC ASSAULT
12 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2020 19/03/2020 ಕಲಂ-504,324,323,34 IPC ASSAULT
13 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 45/2020 19/03/2020 ಕಲಂ 323,324,504 R/W 149 IPC ASSAULT
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 63/2020 19/03/2020 ಕಲಂ.87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್. K P ACT