ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-18-09-2020

ದಿನಾಂಕ:18-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 299/2020 18.09.2020 ಕಲಂ 376(ಎಬಿ) ಐಪಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 4(2),5(ಎಂ),6 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ POCSO ACT
2 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 185/2020 18.09.2020 U/S  454, 457, 380  IPC THEFT
3 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 199/2020 18.09.2020 ಕಲಂ 302 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ MURDER
4 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 129/2020 18.09.2020 ಕಲಂ: 504,506,149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3(1)(ಆರ್), 3(1)(ಎಸ್) ಎಸ್.ಸಿ (ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ) ಅಮೆಂಡ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2015 SC/ST ACT
5 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 89/2020 18.09.2020 ಕಲಂ-399, 402 ಐಪಿಸಿ PREPARATION FOR DACOITY
6 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 170/2020 18.09.2020 ಕಲಂ 279, 304(a) IPC r/w 187 Imv Act FATAL
7 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 287/2020 18.09.2020 ಕಲಂ 279-337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ACCIDENT
8 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 288/2020 18.09.2020 ಕಲಂ 279-337, 427 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ACCIDENT
9 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 187/2020 18.09.2020 ಕಲಂ;- 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 188/2020 18.09.2020  ಕಲಂ;- 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
11 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 189/2020 18.09.2020 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
12 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 235/2020 18.09.2020 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
13 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 236/2020 18.09.2020 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಮತ್ತು ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
14 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 186/2020 18.09.2020 U/S  15(A),  32(3)  Ke Act EXCISE ACT
15 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 187/2020 18.09.2020 U/S  279, 337 IPಅ  R/W  187 IMV act ACCIDENT
16 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 219/2020 18.09.2020 ಕಲಂ: 279  ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
17 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 242/2020 18.09.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
18 ತಾವರೆಕೆರೆ 292/2020 18.09.2020 ಕಲಂ 381, 406 ಐಪಿಸಿ. THEFT
19 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 89/2020 18.09.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
20 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 96/2020 18.09.2020 ಕಲಂ 457, 380  ಐಪಿಸಿ THEFT
21 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 97/2020 18.09.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
22 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 171/2020 18.09.2020 ಕಲಂ 15 (A) K E Act EXCISE ACT
23 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2020 18.09.2020 ಕಲಂ- 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
24 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO 15/2020 18.09.2020 Sಇಅ-174 crpc UDR
25 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 114/2020 18.09.2020 ಕಲಂ:- Man Missing MISSING
26 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 115/2020 18.09.2020 ಕಲಂ 20(A) NDPS ACT NDPS ACT