ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 18-05-2020

ದಿನಾಂಕ:18-05-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 151/2020 18/05/2020 ಕಲಂ 279 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2020 18/05/2020 U/S  279, 337, 304(ಂ) IPಅ FATAL
3 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 59/2020 18/05/2020 ಕಲಂ  279-427ಐಪಿಸಿ NON FATAL
4 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 60/2020 18/05/2020 ಕಲಂ  279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
5 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 177/2020 18/05/2020 ಕಲಂ 323-324-354-504-506-34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 178/2020 18/05/2020 ಕಲಂ 143-324-504-34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
7 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 179/2020 18/05/2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಐಪಿಸಿ KP Act.
8 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2020 18/05/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
9 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 127/2020 18/05/2020 ಕಲಂ 323, 324, 448, 354, 504, 506 ಖ/ತಿ 34 IPಅ ASSAULT
10 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 141/2020 18/05/2020 ಕಲಂ 279-337ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 152/2020 18/05/2020 ಕಲಂ  87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್. KP Act.
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 66/2020 18/05/2020 ಕಲಂ 379 ಐ ಪಿ ಸಿ THEFT
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2020 18/05/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
14 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 86/2020 18/05/2020 ಕಲಂ 323.324.504 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
15 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2020 18/05/2020 ಕಲಂ-174 crpc UDR