ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 18-03-2020

ದಿನಾಂಕ:18-03-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 89/2020 18/03/2020 ಕಲಂ 354 ಐ.ಪಿ.ಸಿ 8.12 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ POCSO Act.
2 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 47/2020 18/03/2020 ಕಲಂ 417, 465, 466, 468, 471 ರೆ\ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ. FORGERY
3 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 72/2020 18/03/2020 ಕಲಂ 66(ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್  ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
4 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 73/2020 18/03/2020 ಕಲಂ 66(ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್  ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
5 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 74/2020 18/03/2020 ಕಲಂ 66(ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್  ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
6 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 38/2020 18/03/2020 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
7 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 88/2020 18/03/2020 ಕಲಂ 399.402 ಐ.ಪಿ.ಸಿ PREPARATION TO COMMIT  DACOITY
8 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 79/2020 18/03/2020 ಕಲಂ 120(ಬಿ), 371,403,406,409,420,149  ಐಪಿಸಿ CHEATING
9 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 90/2020 18/03/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2020 18/03/2020 ಕಲಂ 363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ KIDNAP
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 60-2020/2020 18/03/2020 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 61/2020 18/03/2020 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAP
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 62/2020 18/03/2020 ಕಲಂ. 323,324,504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 42/2020 18/03/2020 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 52/2020 18/03/2020 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL