ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 18.01.2020

RAMANAGARA DISTRICT  DAILY CRIME REPORT CHART AS ON     18/01/2020

SL  NO POLICE STATION FIR NO UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2020 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2020 ಕಲಂ 279-304(ಎ).ಐಪಿಸಿ FATAL
3 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2020 ಕಲಂ 279, 304(ಎ)  ಐಪಿಸಿ  ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 28/2020 323,324,504,506 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
5 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 29/2020 323,324,504,506 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ ಪಿಆಕ್ಟ್ K P ACT
7 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 17/2020 ಕಲಂ.379 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 19/2020 ಕಲಂ: 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
9 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2020 ಕಲಂ- 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ ACCIDENT
10 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2020 ಕಲಂ-279,337ರೆ/ವಿ 187 IMV ACCIDENT
11 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2020 ಕಲಂ 32,34 ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ K E ACT
12 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2020 ಕಲಂ 32,34 ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ K E ACT
13 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2020 ಕಲಂ 32,34 ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ K E ACT