ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-17-09-2020

ದಿನಾಂಕ:17-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 234/2020 17.09.2020 ಕಲಂ  457,380ಐಪಿಸಿ THEFT
2 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 233/2020 17.09.2020 ಕಲಂ  279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ  187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
3 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 116/2020 17.09.2020 ಕಲಂ  279-337ಐಪಿಸಿ NON FATAL
4 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 186/2020 17.09.2020 ಕಲಂ;- 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
5 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 185/2020 17.09.2020 ಕಲಂ;- 66(ಸಿ) IT Act R/W 420 IPC CHEATING
6 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 184/2020 17.09.2020 ಕಲಂ 447.427.504.506.34 CRIMINAL TRESPASS
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 291/2020 17.09.2020 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMEN MISSING
8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2020 17.09.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
9 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 23/2020 17.09.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
10 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 110/2020 17.09.2020 ಕಲಂ- 15(ಎ) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ KE ACT
11 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 88/2020 17.09.2020 ಕಲಂ 417,419,420,465 ಐಪಿಸಿ CHEATING
12. ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 169/2020 17.09.2020 ಕಲಂ20 (B)(ii)(C) NDPS ACT 1985 NDPS ACT
13. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 88/2020 17.09.2020 ಕಲಂ 20(ಬಿ) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ,ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT