ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 17-05-2020

ದಿನಾಂಕ:17-05-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 140/2020 17/05/2020 ಕಲಂ 323-307-504-506-34 ಐಪಿಸಿ, ಕಲಂ 3(1)(ಆರ್) (ಎಸ್) ಎಸ್‍ಸಿ ಎಸ್‍ಟಿ ಆಕ್ಟ್, ಕಲಂ 4,11 ಕೌ ಸ್ಲಾಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಪ್ರೀವೆಂಷನ್ ಆಕ್ಟ್. SC/ST ACT
2 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 60/2020 17/05/2020 ಕಲಂ- 376, 504, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ RAPE
3 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 120/2020 17/05/2020 ಕಲಂ 324,325,427,504,506 ರ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
4 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 136/2020 17/05/2020 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P ACT
5 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 139/2020 17/05/2020 ಕಲಂ 324-504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಕುಂಬಳಗೂಡು 126/2020 17/05/2020 ಕಲಂ-143-147-341-354-324-355-504-506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ RIOT
8 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 93/2020 17/05/2020 U/S  323, 324, 504, 506 ಖ/W 34 IPಅ ASSAULT
9 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 94/2020 17/05/2020 U/S  MP (Women missing) MISSING
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 46/2020 17/05/2020 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P ACT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 47/2020 17/05/2020 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P ACT
12 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ 85/2020 17/05/2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್. K P ACT