ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 17-03-2020

ದಿನಾಂಕ:17-03-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 103/2020 17.03.2020 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 75/2020 17.03.2020 ಕಲಂ 302 307 ಐಪಿಸಿ MURDER
3 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 46/2020 17.03.2020 ಕಲಂ 143,149,323,324,427,504,506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
4 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 37/2020 17.03.2020 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ ಜೊ 187 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
5 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 77/2020 17.03.2020 ಕಲಂ 505(1)(ಬಿ), 507 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 85/2020 17.03.2020 ಕಲಂ 143,147,323,324,327 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
7 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 86/2020 17.03.2020 ಕಲಂ 143,147,279,323,324,504,506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
8 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 87/2020 17.03.2020 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ FEAR TO PUBLIC
9 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 76/2020 17.03.2020 ಕಲಂ 457 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 88/2020 17.03.2020 ಕಲಂ 427, 323, 354 (ಬಿ), 504, 506, 114 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11 ಕುಂಬಳಗೂಡು  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2020 17.03.2020 ಕಲಂ-379.ಐ.ಪಿ.ಪಿ. THEFT
12 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 76/2020 17.03.2020 ಕಲಂ 338 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
13 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2020 17.03.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
14 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 77/2020 17.03.2020 ಕಲಂ 323, 448, 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 78/2020 17.03.2020 ಕಲಂ 420, 500 ಐಪಿಸಿ
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 27/2020 17.03.2020 ಕಲಂ. 78(3) ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ KP ACT
17 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 28/2020 17.03.2020  ಕಲಂ. 78(3) ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ KP ACT
18 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2020 17.03.2020 ಕಲಂ-174 CRPC UDR
19 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2020 17.03.2020 ಕಲಂ 324,506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
20 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 30/2020 17.03.2020 ಕಲಂ- 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
21 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2020 17.03.2020 ಕಲಂ- 174  CRPC (C) UDR