ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-16-09-2020

ದಿನಾಂಕ:16-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 289/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ. Theft
2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಠಾಣೆ 93/2020 16.09.2020 ಕಲಂ: 454,457,380  ಐಪಿಸಿ Theft
3 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 128/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 498(ಎ), 149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3,4 ಡಿ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ DP Act
4 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 96/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 20 (ಬಿ) (||) (ಸಿ) ಎನ್ ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್. NDPS Act
5 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ  ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ 115/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 279 337ಐಪಿಸಿ Non Fatal
6 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 286/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 279 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ Non Fatal
7 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ 56/2020 16.09.2020 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ Woman missing
8 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 296/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್ Non Fatal
9 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 297/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 277, 278, 290 ಐಪಿಸಿ
10 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 298/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
11 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 183/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 341 323 504 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Assault
12 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 181/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 27  NDPS ACT NDPS Act
13 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 182/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 27 NDPS ACT NDPS Act
14 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 183/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 27  NDPS ACT NDPS Act
15 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 184/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 279, 337  IPC  R/W  187 IMV ACT Non Fatal
16 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 288/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ. Theft
17 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 290/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 20(ಬಿ) 27(ಎ) ಎನ್‍ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ NDPS Act
18 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 218/2020 16.09.2020 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, Man missing
19 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ 87/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 3. 6(ಎ). 7 ಆಫ್ ಇಸಿ ಆಕ್ಟ್ E.C.  Act
20 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 197/2020 16.09.2020 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. Theft
21 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 198/2020 16.09.2020 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. Non Fatal
22. ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ AiÀÄÄrDgï 17/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
23. ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ 87/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ Theft
24. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ 107/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 34 ಕೆ.ಇ. ಕಾಯ್ದೆ K.E.  Act
25. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ 108/2020 16.09.2020 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ Man missing
26. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ 109/2020 16.09.2020 ಕಲಂ 15(ಎ) ಕೆ.ಇ. ಕಾಯ್ದೆ K.E.  Act