ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 16-05-2020

ದಿನಾಂಕ:16-05-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 175/2020 16.05.2020 ಕಲಂ 279-304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 68/2020 16.05.2020 ಕಲಂ 186, 188, 189, 269, 270, 290, 353, 427, 448, 504, 506  ರೆ\ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ DISOBEDIENCE ACT
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 176/2020 16.05.2020 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
4 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 118/2020 16.05.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
5 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 119/2020 16.05.2020 ಕಲಂ 323, 324, 325, 504  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2020 16.05.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
7 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 67/2020 16.05.2020 ಕಲಂ: ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING