ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 16-03-2020

ದಿನಾಂಕ:16-03-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 82/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL (ACCIDENT)
2 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 45/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 380, 454, 457 ಐಪಿಸಿ THEFT
3 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 341,427,504,506(ಬಿ) ಐಪಿಸಿ ASSAULT
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 84/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
5 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
6 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
7 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 74/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
9 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/2020 16/03/2020 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ MISSING
10 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 99/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 09-10-11 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ 04-05 (ಜೆ) 06 ಪೋಸ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ 376 (2) (ಐ) ಐಪಿಸಿ ¨Á®å «ªÁºÀ PÁAiÉÄÝ
11 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 100/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 457.380  ಐಪಿಸಿ THEFT
12 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 101/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 279-337  ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
13 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 76/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 324, 341, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 86/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ. THEFT
15 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 87/2020 16/03/2020 ಕಲಂ. 285 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 3 &7 ಇ.ಸಿ. ಆಕ್ಟ್ E.¹. DPïÖ
16 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 75/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 323-354-34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
17 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 82/2019 16/03/2020 ಕಲಂ.363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
18 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 29/2020, 16/03/2020 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
19 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P ACT
20 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 110(ಜಿ) ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ SECURITY ACT
21 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 110(ಜಿ) ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ SECURITY ACT
22 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 110(ಜಿ) ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ SECURITY ACT
23 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 110(ಜಿ) ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ SECURITY ACT
24 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 110(ಜಿ) ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ SECURITY ACT
25 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 41/2020 16/03/2020 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
26 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 05/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ UDR
27 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2020 16/03/2020 ಕಲಂ. 341. 504. 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
28 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2020 16/03/2020 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
29 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 41/2020 16/03/2020 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
30 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 341, 323, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT