ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-15-09-2020

ದಿನಾಂಕ:15-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 285/2020 15.09.2020 ಕಲಂ 454, 380  ಐಪಿಸಿ THEFT
2 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 216/2020 15.09.2020 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
3 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 101/2020 15.09.2020 ಕಲಂ 279,337, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATTAL
4 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 168/2020 15.09.2020 ಕಲಂ 392, 427, 511 IPC ATTEMPT TO ROBBERY
5 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2020 15.09.2020 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ. MISSING
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 295/2020 15.09.2020 ಕಲಂ 8,20(ಎ) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT
7 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 282/2020 15.09.2020 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
8 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 283/2020 15.09.2020 ಕಲಂ 15 (ಎ) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
9 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 284/2020 15.09.2020 ಕಲಂ 15 (ಎ) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
10 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 285/2020 15.09.2020 ಕಲಂ 15 (ಎ) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
11 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 232/2020 15.09.2020 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3) ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
12 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 241/2020 15.09.2020 ಕಲ 32-34 ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್. EXCISE ACT
13 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 179/2020 15.09.2020 U/S (Women Missing)  IPC MISSING
14 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 180/2020 15.09.2020 U/S  379  IPಅ THEFT
15 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

215/2020

15.09.2020 ಕಲಂ: 279, 337  ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
16 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 217/2020 15.09.2020 ಕಲಂ:  143,147,148,504,307,324 ರೆ/ವಿ 149  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
17 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ 132/2020 15.09.2020 ಕಲಂ.15(ಎ) 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
18 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 113 /2020 15.09.2020 ಕಲಂ:-  32, 34  KE Act EXCISE ACT
19 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO 14/2020 15.09.2020 U/S 379 IPC UDR
20 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 105/2020 15.09.2020 ಕಲಂ- 15(ಎ) 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ EXCISE ACT
21 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 106/2020 15.09.2020 ಕಲಂ- 32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ EXCISE ACT
22 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2020 15.09.2020 279 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ACCIDENT
23 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2020 15.09.2020 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
24 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 194/2020 15.09.2020 ಕಲಂ. 15 (ಎ) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
25 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 195/2020 15.09.2020 15 ಎ ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
26 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 196/2020 15.09.2020 15 ಎ ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
27 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 127/2020 15.09.2020 ಕಲಂ: 341,504,323,324,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT