ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 15-05-2020

ದಿನಾಂಕ:15-05-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 163/2020 15/05/2020 ಕಲಂ 498(ಎ),304(ಬಿ),34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP Act.
2 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 58/2020 15/05/2020 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
3 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 135/2020 15/05/2020 ಕಲಂ 9(9), 27, 30 ಆರ್ಮ್‍ಆಕ್ಟ್, 336, 149 ಐಪಿಸಿ ARMS Act.
4 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 117/2020 15/05/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
5 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 138/2020 15/05/2020 ಕಲಂ 323,427,504,506,149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 148/2020 15/05/2020 ಕಲಂ 279  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 149/2020 15/05/2020 ಕಲಂ 143, 147, 323, 324, 307, 341, 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 45/2020 15/05/2020 ಕಲಂ.379 ಐಪಿಸಿ THEFT
9 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2020 15/05/2020 ಕಲಂ– 279 ,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
10 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 66/2020 15/05/2020 ಕಲಂ: 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL