ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 15-03-2020

ದಿನಾಂಕ:15-03-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

 

 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 72/2020 15/03/2020 ಕಲಂ 279.304(ಎ) ಐಪಿಸಿ  FATAL
2 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 72/2020 15/03/2020 ಕಲಂ 279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ  FATAL
3 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 40/2020 15/03/2020 ಕಲಂ: 457,380 ಐಪಿಸಿ HBT
4 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2020 15/03/2020 ಕಲಂ-302,201,34 IPC MURDER
5 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 44/2020 15/03/2020 ಕಲಂ 323, 324, 354, 504, 506 ರೆ\ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 97/2020 15/03/2020 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
7 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 98/2020 15/03/2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
8 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2020 15/03/2020 ಕಲಂ 307 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ATTEMPT TO MURDER
9 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 75/2020 15/03/2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
10 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 79/2020 15/03/2020 ಕಲಂ 353-307 ಐಪಿಸಿ ATTEMPT TO MURDER
11 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 80/2020 15/03/2020 ಕಲಂ: 307-457-380-511 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ HBT
12 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 85/2020 15/03/2020 ಕಲಂ. 279 337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
13 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2020 15/03/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ HBT
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 49/2020 15/03/2020 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 50/2020 15/03/2020 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 51/2020 15/03/2020 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
17 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 59/2020 15/03/2020 ಕಲಂ.279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
18 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 04/2020 15/03/2020 ಕಲಂ 174CRPC UDR
19 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 05/2020 15/03/2020 ಕಲಂ 174 CRPC UDR
20 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 44/2020 15/03/2020 ಕಲಂ 87 KP ACT GAMBLING
21 ಎಂ. ಕೆ ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2020 15/03/2020 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL