ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-13-09-2020

ದಿನಾಂಕ:13-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 54/2020 13.09.2020 ಕಲಂ 380, 454 ಐಪಿಸಿ Theft
2 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2020 13.09.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 280/2020 13.09.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 293/2020 13.09.2020 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್. K.E. Act
5 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಯು.ಡಿ.ಆರ್.41/2020 13.09.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 284/2020 13.09.2020 ಕಲಂ 323, 354(ಬಿ), 448, 504, 506 ಐಪಿಸಿ. Molestation
7 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 217/2020 13.09.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 191/2020 13.09.2020 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ K.E.Act
9 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 164/2020 13.09.2020 ಕಲಂ 143, 323, 324, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ Assualt
10. ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ 165/2020 13.09.2020 ಕಲಂ 324, 506, 34 ಐಪಿಸಿ Assualt
11. ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ 166/2020 13.09.2020 ಕಲಂ 32. 34 ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ K.E. Act
12. ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 111/2020 13.09.2020 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ Kidnap